De toekomst van het Zaanse landschap in de Metropoolregio Amsterdam

Zaans landschap

Graag tippen we dit event van onze collega's van Stichting Babel. Vorig jaar zijn opvallend veel verkenningen en nota’s verschenen over het landschap. De nadruk lag op de toekomst/verandering van de veenweidegebieden, de bodemdaling en de CO2-productie. Maar er is meer gaande!

De druk op het stedelijk gebied gaat toenemen door enorme bouwopgaven. Tegelijkertijd willen we ‘het groen en blauw’ koesteren. Hoe laat zich dat verenigen? Zijn er mogelijkheden om het landschap meer betekenis te geven voor de stedeling? Kan er landbouw bedreven worden die meer dienstbaar is aan het aangrenzende stedelijke gebied?

Al deze vragen zijn voor Babel aanleiding geweest om een informatieavond te houden over de scenario’s die worden geschetst over het landschap om ons heen. We kijken niet alleen naar Zaanstad: het landschap laat zich niet opknippen langs gemeentegrenzen. Doelstelling is vooral belangstellenden te informeren over de richting waarin onze leefomgeving zich ontwikkelt, deels wellicht onafwendbaar, maar deels ook maakbaar. Een belangrijk onderwerp, dus komt allen!

Over de sprekers en hun focus
Riena Tienkamp, regionaal directeur Staatsbosbeheer, over Amsterdam Wetlands: een ambitiedocument van o.a. Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Recreatie Noord-Holland.

Pieter Veen, Strootman Landschapsarchitecten, over Ruimtelijke Perspectieven Laag-Holland: ontwerpend onderzoek naar de relatie tussen veenbehoud en landbouw, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Frank de Wit (LTO), over landschap en landbouw in de Metropoolregio Amsterdam. Manifest van LTO Noord-West, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD), Cono Kaasmakers en Royal FrieslandCampina.

Ton Bossink, Provincie Noord-Holland, over Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 en het landschap.

Na de presentaties is er ruimte voor vragen en debat tussen publiek en het panel, aangevuld met vertegenwoordigers van provincie, gemeente en de MRA. Piet Oudega zal de avond begeleiden. Organisatie, namens Stichting Babel: Hans Staller, Jan Heijink en Co Vrouwe.

Aanmelden is gewenst, via e-mail aan info@stichting-babel.nl.